Need Help?

About

大学紹介

設置学部・学科・専攻・大学院研究科等の名称・入学定員・編入学定員・収容定員(2019年度)

定員はすべて学則に基づきます。

学部

学部・学科・専攻 入学定員 編入学定員 収容定員
文学部 真宗学科 135名 13名 566名
仏教学科 110名 8名 456名
哲学科 哲学専攻 69名 3名 282名
教育学専攻 69名 3名 282名
臨床心理学科 92名 3名 374名
歴史学科 日本史学専攻 75名 4名 308名
東洋史学専攻 69名 3名 282名
仏教史学専攻 60名 3名 246名
文化遺産学専攻 44名 3名 182名
日本語日本文学科 94名 3名 382名
英語英米文学科 94名 3名 382名
小計 911名 49名 3,742名
経済学部 現代経済学科 342名 7名 1,382名
国際経済学科 228名 5名 922名
小計 570名 12名 2,304名
経営学部 経営学科 493名 5名 1,982名
法学部 法律学科 420名 5名 1,690名
理工学部 数理情報学科 95名 2名 384名
電子情報学科 95名 2名 384名
機械システム工学科 105名 2名 424名
物質化学科 95名 2名 384名
情報メディア学科 95名 2名 384名
環境ソリューション工学科 95名 2名 384名
小計 580名 12名 2,344名
社会学部 社会学科 200名 5名 810名
コミュニティマネジメント学科 145名 3名 586名
現代福祉学科 185名 30名 800名
小計 530名 38名 2,196名
政策学部 政策学科 292名 5名 1,178名
国際学部 国際文化学科 353名 20名 1,452名
グローバルスタディーズ学科 128名 10名 532名
小計 481名 30名 1,984名
農学部 植物生命科学科 84名 10名 356名
資源生物科学科 126名 10名 524名
食品栄養学科 80名 320名
食料農業システム学科 126名 10名 524名
小計 416名 30名 1,724名
合計 4,693名 186名 19,144名

大学院

研究科 専攻 修士課程 博士後期課程 合計
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 収容定員
文学研究科 真宗学専攻 20名 40名 5名 15名 55名
仏教学専攻 20名 40名 5名 15名 55名
哲学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
教育学専攻 7名 14名 3名 9名 23名
臨床心理学専攻 10名 20名 2名 6名 26名
日本史学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
東洋史学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
日本語日本文学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
英語英米文学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
小計 92名 184名 25名 75名 259名
法学研究科 法律学専攻 25名 50名 5名 15名 65名
経済学研究科 経済学専攻 30名 60名 3名 9名 69名
経営学研究科 経営学専攻 30名 60名 3名 9名 69名
社会学研究科 社会学専攻 10名 20名 3名 9名 29名
社会福祉学専攻 10名 20名 3名 9名 29名
小計 20名 40名 6名 18名 58名
理工学研究科 数理情報学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
電子情報学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
機械システム工学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
物質化学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
情報メディア学専攻 20名 40名 2名 6名 46名
環境ソリューション工学専攻 20名 40名 2名 6名 46名
小計 140名 280名 16名 48名 328名
実践真宗学研究科 実践真宗学専攻 30名 90名 90名
政策学研究科 政策学専攻 20名 40名 3名 9名 49名
農学研究科 食農科学専攻 30名 60名 5名 15名 75名
国際学研究科 国際文化学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
グローバルスタディーズ専攻 4名 8名 2名 6名 14名
言語コミュニケーション専攻 4名 8名 8名
小計 15名 30名 4名 12名 42名
合計 432名 894名 70名 210名 1,104名

短期大学部

学科 入学定員 収容定員
社会福祉学科 85名 170名
こども教育学科 135名 270名
合計 220名 440名